Obchodné podmienky

obchodnej spoločnosti

svorto s.r.o.

so sídlom Průběžná 787/30, Praha 10 - Strašnice, PSČ 100 00, Česká republika

identifikačné číslo: 26128667

zapísanej v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 72666

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese: www.svorto.sk, www.podiatech.sk

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti svorto s.r.o., so sídlom Průbežná 787/30, Praha 10 - Strašnice, PSČ 100 00, Česká republika, identifikačné číslo: 26128667, zapísanej v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 72666 (ďalej len "predávajúci") upravujú v súlade s ustanovením § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti, alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou - spotrebiteľom (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho prevádzkovaného na webových stránkach umiestnených na internetových adresách: www.svorto.skwww.podiatech.sk ďalej len "webové stránky"), a to prostredníctvom rozhrania webových stránok (ďalej len "webové rozhranie obchodu").

1.2. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na kúpne zmluvy uzatvárané s kupujúcim s obvyklým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorý je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane spotrebiteľa") , t.j. fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Tieto obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou, alebo fyzickou osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti, alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania, ak nie je ďalej uvedené výslovne inak . Tieto obchodné podmienky obsahujú informácie o spracovaní osobných údajov fyzických osôb podnikajúcich aj nepodnikajúcich.

1.3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok. Kogentné ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka týkajúce sa ochrany spotrebiteľov, ako aj zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon 102/2014 Z.z.") majú prednosť pred ustanoveniami kúpnej zmluvy aj týchto obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci jednostranne a kedykoľvek meniť, či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok. Predávajúci je povinný mať účinné znenie obchodných podmienok zverejnené na webových stránkach. O zmene obchodných podmienok nie je Predávajúci povinný osobitne informovať kupujúceho.

2. Užívateľský účet

2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webových stránkach môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru za jednoduchších podmienok (bez opätovného vyplňovania svojich údajov), ako aj sledovať históriu svojich objednávok (ďalej len "užívateľský účet"). Kupujúci môže vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivé všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný bezodkladne aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci nezodpovedá za nesprávnosť údajov uvedených kupujúcim v jeho užívateľskom účte.

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 6 mesiacov nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

3. Uzavretie kúpnej zmluvy

3.1. Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ponuka tovaru na webovom rozhraní nie je záväznou ponukou predloženou predávajúcim; kúpna zmluva sa považuje za uzavretú až odoslaním oznámenia kupujúcemu zo strany predávajúceho o prijatí objednávky podľa bodu 3.6. týchto obchodných podmienok.

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a nákladov na navrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty zvyčajne nemožno vrátiť poštovou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty v sadzbe podľa aktuálnych právnych predpisov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

3.4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

3.4.1. objednávanom tovaru (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

3.4.2. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

3.4.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako "objednávka").

3.5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu, je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "POTVRDIŤ OBJEDNÁVKU S POVINNOSŤOU PLATBY". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne.

3.6. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky kupujúceho potvrdí kupujúcemu elektronickou poštou jej prijatie, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte, či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho"). Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním potvrdenia predávajúceho o prijatí objednávky kupujúceho podľa predchádzajúcej vety (akceptáciou objednávky) na elektronickú adresu kupujúceho.

3.7. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

4. Cena tovaru a platobné podmienky

4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

 • v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;
 • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. 1055691018/1111, IBAN: SK41 1111 0000 0010 5569 1018, SWIFT (BIC): UNCR SK BX, vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky (ďalej len "účet predávajúceho"); alebo
 • bezhotovostne platobnou kartou;

4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu; v prípade zaplatenia tovaru bezhotovostne platobnou kartou pri objednávke tovaru kupujúcim, sa považuje uskutočnená platba za zálohu do okamihu vzniku kúpnej zmluvy v zmysle bodu 3.6. týchto obchodných podmienok. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.

4.4. V prípade platby v hotovosti, alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 5-tich dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

4.5. V prípade bezhotovostnej platby na účet predávajúceho je kupujúci povinný pri platbe uviesť variabilný symbol platby. V prípade bezhotovostnej platby prevodom je záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnený až okamihom pripísania príslušnej čiastky v plnom rozsahu na účet predávajúceho.

4.6. Predávajúci je oprávnený požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

4.7. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

4.8. Ak je to v obchodnom styku obvyklé, alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

4.9. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1. Ak sa nejedná o prípad uvedený v bode 5.5. tohto článku, či o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy v zmysle právnych predpisov odstúpiť, je kupujúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúcim alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný. Ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, za tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu; ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

5.2 V prípade odstúpenia od zmluvy podľa bodu 5.1. vyššie, odstúpenie od zmluvy musí kupujúci uskutočniť niektorou z uvedených foriem:

 • zaslaním e-mailovej správy na emailovú adresu predávajúceho: svorto@svorto.cz; alebo
 • písomným oznámením zaslaným na adresu predávajúceho uvedenú nižšie v bode 5.4. týchto obchodných podmienok; alebo
 • v prípade vytvorenia užívateľského účtu kupujúcim, prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy na príslušnej webovej stránke, prostredníctvom ktorej kupujúci uskutočnil objednávku (pokiaľ na webovej stránke je taký formulár umiestnený).

5.3 Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v bode 5.1. tohto článku obchodných podmienok. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

5.4 V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy musí kupujúci zaslať tovar (nie na dobierku, v prípade písomného odstúpenia aj oznámenie o odstúpení) na nasledujúcu adresu prevádzky predávajúceho:

svorto s.r.o., Letiště 1197, Otrokovice 765 02, Česká republika.

5.5. Kupujúci berie na vedomie, že v zmysle § 7 ods. 6 zákona 102/2014 Z.z. nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je okrem iného: (i) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa - kupujúceho, (ii) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, (iii) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, alebo (i) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

5.6. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj náklady na vrátenie tovary, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

5.7 Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť predávajúcemu na adresu uvedenú vyššie v bode 5.4 alebo ho odovzdať osobne predávajúcemu na uvedenej adrese. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty Odstúpenie od zmluvy je možné uplatniť len v prípade, že kupujúci vráti tovar zabalený v neporušenom originálnom balení, nepoškodený, neopotrebovaný, neznečistený a nepoužitý, v stave, v akom ho prevzal.

5.8. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim vráti predávajúci kupujúcemu do štrnástich (14) dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení, všetky platby, ktoré od kupujúceho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane kúpnej ceny, nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Pokiaľ sa strany nedohodnú inak, vráti predávajúci platby rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri platbe. Peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho prevodom na účet, vráti predávajúci na účet, z ktorého bola predávajúcemu príslušná platba zaplatená. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že ho predávajúcemu odoslal na adresu uvedenú v bode 5.4. tohto článku.

5.9. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.10. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to aj bez uvedenia dôvodu. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže predávajúci odoslať kupujúcemu emailom na elektronickú adresu kupujúceho (prípadne inú emailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke), príp. písomne. Odstúpenie je účinné doručením oznámenia predávajúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúcemu; v prípade odoslania oznámenia emailom, považuje sa oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy doručené dňom odoslania tohto oznámenia na elektronickú adresu kupujúceho. Odstúpením sa kúpna zmluva ruší od počiatku. Ak mu dovtedy kupujúci v súvislosti s kúpnou zmluvou zaplatil akékoľvek platby, predávajúci v takomto prípade vráti kupujúcemu všetky platby bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Vrátenie finančných prostriedkov uskutoční predávajúci rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri platbe, Peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho prevodom na účet, vráti predávajúci na účet, z ktorého bola predávajúcemu príslušná platba zaplatená..

5.11. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacej podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček. Ustanovenia o vrátení tovaru uvedené vyššie v tomto článku platia primerane aj na vrátenie darčeku. Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci vráti spolu s tovarom aj darček alebo preukáže, že tovar aj darček predávajúcemu odoslal na adresu uvedenú v bode 5.4. tohto článku.

6. Preprava a dodanie tovaru

6.1. Predávajúci sa kúpnou zmluvou zaväzuje dodať kupujúcemu tovar, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy a kupujúci sa zaväzuje tovar prijať a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu.

6.2. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.2. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste dodania uvedenom v objednávke, resp. v kúpnej zmluve. Predávajúci je oprávnený dodať tovar prostredníctvom dopravcu. O predpokladanom čase dodania môže predávajúci (alebo aj dopravca) informovať kupujúceho; prípadná informácia o termíne a čase dodania však nie je pre predávajúceho záväzná.

6.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane, alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

6.5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

6.6 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade doručovania tovaru prostredníctvom dopravcu sa za okamih prevzatia tovaru kupujúcim rozumie prevzatie tovaru od dopravcu.

6.7 Ak nie je stranami výslovne dohodnuté, ako ma byť tovar zabalený, predávajúci tovar zabalí podľa zvyklostí; ak nie sú zvyklosti, potom spôsobom potrebným pre uchovanie tovaru a jeho ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará predávajúci tovar pre prepravu.

6.8 Termín dodania tovaru na webovej stránke (pokiaľ bude uvedený) je informatívny, pričom zodpovedá predkladanej dĺžke dodania tovaru v tom čase. Predávajúci je oprávnený dodať tovar aj po lehote uvedenej na webovej stránke v čase objednávky. Predávajúci je oprávnený informovať kupujúceho o novom predkladanom termíne dodania tovaru, a to aj opakovane; takéto oznámenie je tiež informatívne. Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za škodu či inú ujmu spôsobenú neskorším dodaním tovaru.

7. Reklamačný poriadok a záručné podmienky

7.1. Tento článok obchodných podmienok upravuje reklamačný poriadok a záručné podmienky a je neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kupujúci je povinný sa s týmto reklamačným poriadkom zoznámiť pred uskutočnením objednávky, pričom uzavretím kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru kupujúci súhlasí s týmto reklamačným poriadkom.

7.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

7.2.1. tovar má vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba toto dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci, alebo výrobca opísal, alebo ktoré sú pre daný tovar obvyklé,

7.2.2. sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza, alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,

7.2.3. tovar zodpovedá kvalitou, alebo prevedením dohovorenej vzorky, alebo predlohy, ak bola akosť, alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky, alebo predlohy,

7.2.4. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere, alebo hmotnosti a

7.2.5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

7.3. Ustanovenia uvedené v čl. 7.2 obchodných podmienok sa nepoužijú u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania, alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

7.4. Predávajúci vystaví kupujúcemu pri kúpe doklad o nákupe, ktorý bude obsahovať všetky náležitosti tovaru a údaje potrebné pre uplatnenie záruky; ako doklad o nákupe bude slúžiť aj faktúra. Doklad o nákupe môže byť odoslaný kupujúcemu len v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho. Doklad o nákupe tovaru (účtovný doklad) slúži ako záručný list.

7.5. Záručná doba (zákonná) je 24 mesiacov, pokiaľ ďalej v tomto článku nie je uvedené inak alebo pokiaľ zo všeobecne záväzných právnych predpisov nevyplýva inak. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Okamih prevzatia tovaru kupujúcim - spotrebiteľom je jeho prevzatie od dopravcu, prípadne priamo od predávajúceho. Záručná doba podľa tohto bodu sa uplatní len u nového tovaru; za nový tovar sa považuje každý tovar, pokiaľ nie je výslovne označený na webovej stránke ako "použitý" alebo podobne. V prípade spotrebného tovaru alebo iného tovaru s obmedzenou dobou použiteľnosti sa dĺžka záruky skracuje do okamihu skončenia doby životnosti / doby spotreby daného tovaru uvedenej na tovare výrobcom.

7.6. Kupujúci môže uplatniť vady tovaru okrem bodu 7.7. týchto obchodných podmienok aj elektronicky emailom zaslaným na elektronickú adresu predávajúceho: svorto@svorto.cz; v takom prípade je kupujúci povinný bez zbytočného odkladu doručiť tovar predávajúcemu v zmysle nasledujúceho bodu 7.7. týchto obchodných podmienok.

7.7. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho na adrese:

svorto s.r.o. Letiště 1197, Otrokovice 765 02, Česká republika, a

v prípade osobného uplatnenia reklamácie počas prevádzkovej doby: pondelok až piatok (okrem štátnych sviatkov) medzi 7.30 a 15.30 hod. Na vyššie uvedenú adresu je Kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar. Kupujúci môže vadný tovar na reklamáciu odovzdať predávajúcemu osobne alebo zaslať predávajúcemu prepravnou službou na vyššie uvedenú adresu prevádzky predávajúceho. V prípade uplatnenia vád tovaru emailom je kupujúci vždy povinný reklamovaný tovar doručiť predávajúcemu na vyššie uvedenej adrese. V prípade zaslania tovaru dopravcom by mal byť reklamovaný tovar dôkladne zabezpečený proti poškodeniu v priebehu prepravy a pokiaľ je to možné, mal by byť viditeľne označený ako "REKLAMÁCIA", príp. byť tak uvedené v sprievodnom liste zaslanom spolu s tovarom. Reklamácia musí obsahovať: reklamovaný tovar vr. jeho kompletného príslušenstva, dátum nákupu, podrobný popis vady, identifikáciu a kontaktné údaje kupujúceho (napr. telefónne číslo a spiatočná adresa na vrátenie opraveného tovaru) a príp. aj kópiu nákupného dokladu, alebo iný doklad, z ktorého tieto skutočnosti budú vyplývať. Bez vyššie uvedených náležitostí pri reklamácii nebude možné identifikovať chyby/vady tovaru, tovar a/alebo osobu kupujúceho a jeho kontakt, pričom reklamáciu nebude možné v takom prípade zrealizovať .

7.8. O uplatnení reklamácie vydá predávajúci kupujúcemu potvrdenie o prijatí reklamácie, ktoré bude obsahovať dátum uplatnenia reklamácie a stručný opis, čo je jej obsahom. Toto potvrdenie vydá v písomnej podobe kupujúcemu ihneď ak bola reklamácia uplatnená osobne, alebo zašle v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho bez zbytočného odkladu po prijatí reklamácie a prijatí reklamovaného tovaru na diaľku (zaslaním tovaru prepravcom); najneskôr však spolu s oznámením o spôsobe vybavenia reklamácie.

7.9. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

7.10. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie vady sa považuje najmä, ak rovnaká vada brániaca riadnemu užívaniu, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, sa vyskytne znovu. Väčším počtom vád sa rozumie, ak má tovar súčasne aspoň tri chyby brániace jeho riadnemu užívaniu. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci, pokiaľ nebude kupujúci požadovať výmenu tovaru alebo neodstúpi od zmluvy. V prípade predchádzajucej poskytnutej zľavy nie je možné neskôr reklamovať tovar pre rovnakú vadu, za ktorú bola zľava poskytnutá.

7.11 Voľbu spôsobu vybavenia reklamácie (s ohľadom na vyššie uvedené) vykoná primárne kupujúci. Na prípadnú nevhodnú voľbu spôsobu vybavenia reklamácie kupujúcim upozorní predávajúci kupujúceho a navrhne mu iný vhodný spôsob (napr. keď kupujúci vyžaduje spôsob týkajúci sa odstrániteľnej chyby, ale predávajúci zistí, že ide o chybu neodstrániteľnú). Ak kupujúci nezvolí spôsob vybavenia reklamácie, určí ho predávajúci. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z vyššie uvedených práv v rámci reklamácie požaduje (ak tak kupujúci učiní), predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

7.12. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu tovaru dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie začínajú plynúť odo dňa prevzatia tovaru predávajúcim; najneskôr však od momentu, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie tovaru, ktorý je predmetom reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

7.13. Reklamácia môže byť vybavená odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie tovaru alebo jej odôvodnené zamietnutie.

7.14. Ak kupujúci uplatnil reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie; povinnosť predávajúceho vydať písomný doklad o vybavení reklamácie zostáva zachovaná. Ak kupujúci uplatnil reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, v doklade o vybavení reklamácie predávajúci uvedie, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

7.15. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu písomný doklad o vybavení reklamácie, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, ak lehota na jej vybavenie začala plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim. Vybavením reklamácie nie je dotknuté prípadné právo kupujúceho na náhradu škody podľa osobitného právneho predpisu. Doklad o vybavení reklamácie môže byť doručený kupujúcemu len v elektronickej podobe emailom na elektronickú adresu kupujúceho uvedenú v jeho užívateľskom účte, príp. v objednávke alebo v oznámení o uplatnení reklamácie.

7.16 Záruka sa nevzťahuje na nasledujúce prípady a poškodenia tovaru, ibaže by k nim prišlo obvyklou činnosťou a súčasne takáto činnosť nie je zakázaná v prípadnom návode na použitie priloženom k tovaru: (i) mechanickým poškodením tovaru, (ii) používanie tovaru v neobvyklých podmienkach (teplotných, prašných, vlhkých, chemických či mechanických), alebo v podmienkach, ktoré nezodpovedajú prostrediu odporúčanému výrobcom, (iii) neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, (iv) tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami užívania daného tovaru, (v) tovar, ktorý bol upravovaný kupujúcim či treťou osobou odlišnou od predávajúceho, (vi) tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou. nie je obvyklé a pritom nebolo vylúčené v priloženom návode k použitiu, alebo (vii) s tovarom bolo manipulované v rozpore s návodom na jeho použitie.

7.17 Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z vadného plnenia, ktoré nie sú výslovne uvedené vyššie v tomto reklamačnom poriadku (tento článok obchodných podmienok),sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to najmä zákonom o ochrane spotrebiteľa a Občianskym zákonníkom, v ich účinnom znení.

8. Riešenie sporov a ostatné ustanovenia

8.1. Prípadné sporu medzi kupujúcim a predávajúcim je možné riešiť aj mimosúdnym spôsobom.

8.2. Mimosúdne vybavovania sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy svorto@svorto.cz. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

8.3. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia vydaného v štáte sídla predávajúceho. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad predávajúceho.

8.4. V prípade sporu týkajúceho sa práv spotrebiteľa má kupujúci právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum.

8.5. V prípade, že dôjde medzi predávajúcim a kupujúcim k vzniku spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy, alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže kupujúci podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je: Česká obchodná inšpekcia - Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web:adr.coi.cz

Kupujúci môže využiť takisto platformu pre riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9. Ochrana osobných údajov

9.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou (i podnikajúce), je upravená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (ďalej len "GDPR"). Správcom v zmysle GDPR je predávajúci, ktorého kontakty vo veciach ochrany osobných údajov sú nasledujúce:

pre písomnú komunikáciu: Průběžná 787/30, Praha 10 - Strašnice, PSČ 100 00, Česká republika

pre emailovú komunikáciu: svorto@svorto.cz

9.2. Na účely plnenia kúpnej zmluvy predávajúci ako správca spracováva osobné údaje kupujúceho v nasledujúcom rozsahu: meno a priezvisko, titul, adresa bydliska, adresa prechodného bydliska/kontaktná adresa kupujúceho, adresa elektronickej pošty (email), telefónne číslo, číslo účtu kupujúceho a prípadne iné údaje, ktoré kupujúci sprístupní alebo uvedie v jeho objednávke alebo v rámci inej komunikácie s predávajúcim (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje"). Právnym základom pre toto spracovanie je plnenie zmluvy s dotknutou osobou podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR a plnenie súvisiacich právnych povinností predávajúceho podľa všeobecne záväzných právnych predpisov podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR. Osobné údaje budú pre tento účel spracovávané do doby vysporiadania vzájomných práv a povinností kupujúceho z kúpnej zmluvy a ďalej najdlhšie počas trvania lehôt umožňujúcich ich uloženie podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

9.3. V prípade registrácie a zriadenia používateľského účtu kupujúci ďalej súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov predávajúcim v rozsahu uvedenom v čl. 9.2 vyššie a svojej nákupnej histórii pre účely vedenia používateľského účtu. Právnym základom pre toto spracovanie je súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Osobné údaje budú na tento účel spracovávané do doby odvolania súhlasu zo strany kupujúceho, príp. do doby realizácie práva predávajúceho podľa čl. 2.5 týchto obchodných podmienok vyššie.

9.4. Predávajúci ďalej spracováva osobné údaje kupujúceho v rozsahu e-mailovej adresy (elektronickej adresy kupujúceho) za účelom zasielania obchodných a marketingových oznámení. Právnym základom pre toto spracovanie je jeho nevyhnutnosť pre účely oprávneného záujmu predávajúceho na propagáciu jeho tovaru podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Elektronická emailová adresa kupujúceho bude na tento účel spracovávaná do doby vznesenia námietky proti tomuto spracovanie zo strany kupujúceho; jej ďalšie spracúvanie z iných právnych dôvodov tým nie je dotknuté.

9.5. Predávajúci ďalej spracováva osobné údaje prípadnej kontaktnej osoby kupujúceho v rozsahu meno, priezvisko, adresa elektronickej pošty a telefón, a to na účely plnenia kúpnej zmluvy. Právnym základom pre toto spracovanie je nevyhnutnosť pre účely oprávneného záujmu predávajúceho a kupujúceho na plnenie kúpnej zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Osobné údaje budú na tento účel spracovávané do doby vysporiadania vzájomných práv a povinností kupujúceho z kúpnej zmluvy a ďalej najdlhšie počas trvania lehôt umožňujúcich ich uloženie podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

9.6. Kupujúci (príp. jeho kontaktná osoba) berú na vedomie, že sú povinní svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že sú povinní bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

9.7. Príjemcovia osobných údajov kupujúceho a / alebo jeho kontaktnej osoby budú za podmienok ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi orgánov verejnej správy (napr. finančný úrad) a ďalej subdodávatelia predávajúceho (napr. poskytovatelia IT, účtovných a obdobných služieb). Osobné údaje nebudú predávané do tretích krajín mimo pôsobnosti GDPR. Predávajúci nebude vykonávať profilovanie osobných údajov.

9.8. Kupujúci a / alebo jeho kontaktná osoba majú právo požadovať od predávajúceho prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, a namietať proti spracovaniu (vrátane námietky proti priamemu marketingu v prípade zasielania obchodných oznámení), ako aj právo na prenosnosť svojich údajov a právo podať sťažnosť u dozorného úradu, ktorým je Úřad na ochranu osobních údajů, so sídlom: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika , to všetko za podmienok stanovených v GDPR. V prípade, že je právnym základom pre spracovanie osobných údajov súhlas (napr. Podľa čl. 9.3 vyššie), dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať na kontaktoch uvedených v bode 9.1. tohto článku, bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť spracovania predchádzajúca jeho odvolanie.

9.9. Poskytnutie osobných údajov na účely uvedené v čl. 9.2 a 9.5 vyššie je zmluvným požiadavkom a bez neho nebude možné kúpnu zmluvu uzavrieť. Poskytnutie osobných údajov na účely uvedené v čl. 9.3 a 9.4 vyššie je úplne dobrovoľné, v prípade ich neposkytnutia však nebude možné založiť kupujúcemu užívateľský účet a / alebo zasielať obchodné oznámenia.

10. Ukladanie cookies

10.1. Webová stránka ukladá tzv. cookies na zariadení kupujúceho. Podrobnejšie informácie o cookies a právnom základe pre spracovanie údajov na ich základe získaných sú uvedené na webovej stránke.

11. Doručovanie

11.1. Kupujúcemu bude zásielka doručovaná na adresu uvedenú v elektronickej objednávke.

12. Záverečné ustanovenia

12.1. Kúpna zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Práva a záväzky zmluvných strán súvisiace s kúpnou zmluvou, ktoré nie sú výslovne upravené v týchto obchodných podmienkach ako súčasťou kúpnej zmluvy, sa riadia Občianskym zákonníkom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, vrátane predpisov na ochranu spotrebiteľa.

12.2 Ustanovením bodu 12.1. nie sú dotknuté právomoci štátnych orgánov a orgánov dozoru nad výkonom činnosti predávajúceho v štáte sídla predávajúceho.

12.3. Ak je niektoré ustanovenie týchto obchodných podmienok neplatné, alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou, alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

12.4. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe.

V Prahe dňa 11.12.2020


 • 27. 06. 2024
  • Rychlost
   Ústretovosť,ochota by
 • 22. 06. 2024
  • dobrá skúsenosť
 • 19. 06. 2024
  • expresne dodanie tovaru
   kvalitne vyrobky
 • 18. 06. 2024
  • Rýchle dodanie, produkty super Nožičky nebolia v práci, aj palček sa... Viac
 • Veľkoobchod

 • Rady a tipy

 • Ako nakupovať

Spoločnosť svorto s.r.o.

Firma bola založená skúsenými a odborne vzdelanými pracovníkmi v roku 1991 ako združenie fyzických osôb. V roku 1999 došlo k transformácii na svorto s.r.o. Od začiatku činnosti sa zaoberáme výrobou a distribúciou ortopedických a športových vložiek do obuvi, ďalej výrobou a distribúciou ortopedických pomôcok, polotovarov pre protetiku a doplnkov obuvi pre zdravú pohodlnú chôdzu. Na český a slovenský trh dodávame tiež široký sortiment športových vložiek, polotovarov a technológií francúzskej firmy Sidas a ohrevných produktov firmy Therm-ic.

viac
Svorto